Gmina nie płaci przedszkolu za okres epidemii

Gmina nie płaci przedszkolu za okres epidemii

Cena 300,00 

Ocena możliwości i szans odzyskania zaległej dotacji oświatowej dla przedszkola niepublicznego za okres marzec-maj 2020 r., w przypadku gdy wypłatę dotacji całkowicie lub częściowo wstrzymano z przyczyn związanych z epidemią koronawirusa.

5 w magazynie

Cena wyjściowa

Opcje dodatkowe

Razem

Opis

Gmina nie wypłaciła Twojej placówce dotacji za czas epidemii? Sprawdź, co możesz zrobić!

Trudny dla wszystkich finansowo okres epidemii spowodował, że niektóre gminy, poszukując środków, zdecydowały się na częściowe czy nawet całościowe niewypłacenie dotacji oświatowej za okres epidemii, kiedy przedszkola niepubliczne były zamknięte (zgodnie z rozporządzeniem MEN z 11.03.2020 r. czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).

Uzasadnienia wyżej wskazanych decyzji są różne, m.in. twierdzenia, że wychowankowie przedszkola nie uczęszczają do jednostki (w znaczeniu stacjonarnej opieki), co wyklucza możliwość wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, odmowa wypłaty dotacji na wychowanków, których przyjęto do przedszkola w okresie epidemii i inne.

Co otrzymujesz w ramach usługi?

W ramach usługi, kancelaria Lexbridge oferuje analizę sprawy i sporządzenie opinii prawnej, w której (na podstawie przedłożonych dokumentów i obowiązujących w danej gminie aktów prawnych) oceni legalność działań gminy oraz udzieli rekomendacji dalszych działań.

W razie bezskuteczności działań polubownych istnieje możliwość zawarcia dodatkowej, odrębnie odpłatnej umowy zlecenia prowadzenia sprawy przeciwko gminie: zaskarżenie czynności odmowy wypłaty dotacji do sądu administracyjnego, prowadzenie postępowania cywilnego o zapłatę.