Gmina nie płaci żłobkowi za okres epidemii

Gmina nie płaci żłobkowi za okres epidemii

Cena 300,00 

Ocena możliwości i szans odzyskania zaległej dotacji celowej za okres marzec-maj 2020 r., w przypadku, gdy wypłatę dotacji całkowicie lub częściowo wstrzymano z przyczyn związanych z epidemią koronawirusa.

5 w magazynie

Cena wyjściowa

Opcje dodatkowe

Razem

Opis

Gmina nie wypłaciła Twojemu żłobkowi dotacji za czas epidemii? Dowiedz, jakie masz szanse na odzyskanie należnych kwot!

Trudny dla wszystkich ekonomicznie czas panowania epidemii koronawirusa przyczynił się do tego,  że niektóre jednostki samorządu terytorialnego, szukając oszczędności, podjęły decyzje o częściowym czy nawet całościowym niewypłaceniu dotacji celowych za okres, kiedy żłobki były zamknięte w okresie pandemii (zgodnie z poleceniami właściwych wojewodów, a następnie – zgodnie z rozporządzeniem MRPiPS z 10.04.2020 r. czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).

Istnieją różne uzasadnienia wyżej wskazanych działań po stronie jst – tłumaczenia, że wychowankowie żłobka nie uczęszczają do jednostki, a zatem nie są objęci opieką żłobka, co wyklucza możliwość wypłaty dotacji, odmowa wypłaty dotacji na wychowanków, których przyjęto do żłobka w okresie epidemii i in.

Co otrzymujesz w ramach usługi?

Oferowana usługa prawna polega na analizie sprawy i sporządzeniu opinii prawnej, w której (na podstawie przedłożonych dokumentów i obowiązujących w danej gminie aktów prawnych) kancelaria Lexbridge oceni legalność działań gminy oraz udzieli rekomendacji dalszych działań.

W przypadku braku efektów działań polubownych istnieje możliwość zawarcia dodatkowej, odrębnie odpłatnej umowy zlecenia prowadzenia sprawy przeciwko gminie: zaskarżenie czynności odmowy wypłaty dotacji do sądu administracyjnego, prowadzenie postępowania cywilnego o zapłatę.