Regulamin Porad Prawnych Online

Regulamin świadczenia usług przez
Lexbridge Groński Adwokaci i Radcowie Prawni spółka komandytowa
z dnia 18 czerwca 2020 r.

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Usługodawcą jest LEXBRIDGE Groński Adwokaci i Radcowie Prawni spółka komandytowa, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Zaolziańskiej 4, 53-334 Wrocław, KRS 546515, zwana dalej: „Usługodawcą”.
 2. Świadczone za pośrednictwem serwisu internetowego http://e-pomocprawna.pl/ usługi, świadczone są przez Usługodawcę przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, tj. drogą elektroniczną. Informacje o usługach, których charakter wyklucza ich realizację wyłącznie przy użyciu środków porozumiewania się na odległość (doręczenie dokumentu pocztą tradycyjną, podjęcie się reprezentacji i in.), dla uniknięcia wątpliwości, traktuje się jako zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 66 i 661 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.
 3. Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług przez Usługodawcę (w tym – drogą elektroniczną), a także warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 2
Definicje użytych w regulaminie pojęć

 1. Cookies – niewielkie pliki zapisywane na komputerze Klienta, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje używane przez Klienta podczas wejścia na serwis internetowy http://e-pomocprawna.pl. Pliki cookies mogą zawierać ustawienia serwisu lub być używane do śledzenia interakcji Klienta z serwisem.
 2. Dni – dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy.
 3. Klient – podmiot, który zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę za pośrednictwem Serwisu tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 4. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową.
 5. Koszyk – element Serwisu, który służy do określenia przez Klienta specyfikacji zamówienia, które tworzy w oparciu o narzędzia informatyczne oferowane przez system teleinformatyczny Serwisu.
 6. Usługi – świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klienta odpłatnie za pośrednictwem Serwisu usługi doradztwa prawnego i reprezentacji.
 7. Usługodawca – LEXBRIDGE Groński Adwokaci i Radcowie Prawni spółka komandytowa, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Zaolziańskiej 4, 53-334 Wrocław, KRS 546515.
 8. Serwis – serwis internetowy znajdujący się na stronie http://e-pomocprawna.pl/
 9. Szczegółowa Specyfikacja Usługi – dokument w formacie PDF przypisany do każdej z Usług zawierający szczegółowy opis czynności, które zostaną wykonane na rzecz Klienta w ramach Usługi oraz zawierający wszelkie inne prawne zastrzeżenia co do zakresu i sposobu wykonania Usługi przez Usługodawcę.
 10. Umowa – umowa świadczenia usług lub zlecenia zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 3
Rodzaj świadczonych usług i warunki z nich korzystania

 1. Warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę jest uprzednie zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu, który udostępniony jest na stronie Serwisu.
 2. Rodzaje świadczonych usług udostępniane są na stronie http://e-pomocprawna.pl/ w zakładce Oferta. Informacje zawarte na ww. Stronie Usługodawcy nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy.
 3. Do skorzystania z usług oferowanych przez Serwis niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu.
 4. Korzystanie z usług oferowanych przez Serwis możliwe jest przy użyciu wszystkich typów urządzeń, które posiadają dostęp do Internetu.
 5. Aby korzystać z Serwisu wymaga się poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej w wersjach co najmniej: Internet Explorer 11, Edge 12, Firefox 28, Chrome 21, Safari 6.1, Opera 12.1, iOS Safari 7.1 lub nowszych. Przeglądarki muszą posiadać włączoną obsługę skriptów JavaScript, włączając i akceptując pliki „cookies”. Wymagania łącza internetowego co najmniej 256 kbit/s. Serwis internetowy zoptymalizowany jest dla minimalnej rozdzielczości ekranu 320x480px.
 6. Korzystanie z Usług wymaga posiadania aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 7. Usługa, w zależności od dokonanego przez Klienta wyboru, jest realizowana m.in. poprzez przesłanie plików w formacie *.DOC, *.DOCX, *PDF, dlatego dla skutecznej realizacji usługi niezbędne jest, aby Klient posiadał na używanym przez siebie urządzeniu, odpowiednie programy umożliwiające otwarcie tych plików i ewentualne ich edytowanie.
 8. Wszelkie treści znajdujące się w serwisie oraz wszelkie treści wysyłane do Klienta drogą mailową, w ramach realizacji Usługi podlegają ochronie w ramach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zmianami). Żadne z powyżej wskazanych treści nie mogą być powielane i rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody Usługodawcy. Każde bezprawne użycie lub wykorzystanie tych treści jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

§ 4
Zamówienie i warunki realizacji usług

 1. Warunki realizacji Umowy co do poszczególnych Usług określa:
  – niniejszy Regulamin,
  – Szczegółowa Specyfikacja Usługi (wyodrębniona w zakładce każdej z Usług – do wyświetlenia/pobrania w formie PDF po kliknięciu w link znajdujący się w treści oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Szczegółowej Specyfikacji Usługi)
  – aktualna w chwili ekspozycji na Stronie cena Usługi.
  Skrócony opis Usługi nie stanowi podstawy określenia zakresu Usługi ani nie może stanowić podstawy roszczeń Klienta.
 2. Wskazane w Serwisie Ceny Usług są cenami brutto i zawierają wszystkie obciążenia publicznoprawne wymagane przepisami prawa, w szczególności podatek VAT. Ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy czy innych kosztów, które Klient zobowiązany będzie ponieść, a które zależą od wybrania opcji doręczenia dokumentu na adres Klienta.
 3. Zamówienia Produktów mogą być dokonywane przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 4. Klient składa ofertę skorzystania z Usługi za pośrednictwem Serwisu, stosując się do instrukcji i wytycznych zawartych na stronie http://e-pomocprawna.pl/
 5. Proces składania oferty
  A) Wysłanie Usługodawcy przez Klienta informacji o zainteresowaniu zawarciem Umowy – wyłącznie poprzez narzędzia dostępne w Serwisie tj. wybór Usługi, wybranie specyfikacji Usługi (Forma porady prawnej, Rodzaj specjalisty, Termin realizacji) zgodnie z opcjami dostępnymi na liście rozwijanej, złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Szczegółowej Specyfikacji Usługi, przyjęciu jej do wiadomości i akceptacji, dodanie wybranej Usługi do koszyka (kliknięcie na widoczny pod opisem specyfikacji i ceną produktu przycisku „Dodaj do koszyka”, następnie przejście do podstrony „Koszyk” (ikona wózka sklepowego w prawym górnym rogu Serwisu), wprowadzenie ewentualnie kodu kuponu i kliknięcie przycisku „Zastosuj kupon”, następnie – kliknięcie przycisku „Przejdź do kasy”, wypełnienie danych Klienta niezbędnych do zawarcia Umowy, złożenie oświadczeń o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką Prywatności i akceptacją ich treści, złożenie oświadczeń: żądania wystawienia faktury VAT lub założenia konta w Serwisie, a dalej przejście do podsumowania zamówienia i kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” i zrealizowanie płatności za zamówienie w wybranej przez Klienta formie płatności.
  B) Wysłanie Klientowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia oferty do realizacji.
 1. Czas od momentu złożenia zamówienia, zgodnie z § 4 ust. 5, do momentu jego realizacji jest różny, w zależności od rodzaju usługi i wynosi:
  a) w przypadku wyboru Usługi z katalogu Dokumenty do pobrania – nie dłużej niż 24 godziny od momentu zaksięgowania płatności,
  b) w przypadku wyboru pozostałych usług – w zależności od wybranego przez Klienta Terminu realizacji.
  Niezależnie od wybranego Terminu realizacji Usługi, zgodnie z § 4 ust. 6 lit. b, wybrany specjalista kontaktuje się z Klientem przed terminem realizacji Usługi w ciągu 24 godzin od momentu zaksięgowania płatności.
 1. W przypadku zaistnienia problemów technicznych dotyczących składania zamówienia w sposób opisany w § 4 ust. 5 Regulaminu, Klient zobowiązany jest skontaktować się ze Usługodawcą celem ustalenia innego sposobu złożenia zamówienia. O sposobie złożenia zamówienia w inny sposób niż opisany w § 4 ust. 5 Regulaminu decyduje Usługodawca.
 2. Aktualnie możliwe metody płatności są widoczne dla Klienta w Serwisie oraz przed potwierdzeniem zakupu w sposób opisany w pkt. § 4 ust. 5 Regulaminu.
 3. Klient upoważnia Usługodawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy oraz do wystawienia e-faktury. Klient oświadcza, iż akceptuje faktury VAT wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej w formacie PDF, na wskazany przez niego adres mailowy.

§ 5
Odstąpienie od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy, bez podania przyczyn. Za dzień zawarcia umowy uważa się dzień zaksięgowania się zapłaty na koncie Usługodawcy.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być przesłanie na adres mailowy ————————-.
 3. W razie odstąpienia od umowy, Usługodawca zwróci Konsumentowi wszelkie dokonane przez niego płatności, w terminie do 14 dni od dnia otrzymana oświadczenia.
 4. Zwrot płatności nastąpi na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego.
 5. Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeśli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy.
 6. W razie odstąpienia przez Konsumenta od umowy przed całkowitą realizacją usługi, na konsumencie będzie ciążył obowiązek dokonania zapłaty za pracę wykonaną dotychczas przez Usługodawcę (tj. za analizę stanu faktycznego, orzecznictwa, literatury, przygotowanie treści dokumentu). Kwota zapłaty zostanie wyliczona proporcjonalnie do wielkości spełnionego już świadczenia.

§ 6
Postanowienia dotyczące wykonania usługi, opinii i zgody na publikację treści

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania udzielonych informacji oraz posłużenia się udostępnionymi wzorami, pismami, które zostały dostarczone w ramach zleconych Usług, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Klienta szkody majątkowe i niemajątkowe, związane z wykorzystaniem usług świadczonych przez Usługodawcę, chyba że zostały wyrządzone umyślnie przez Usługodawcę lub są wynikiem jego rażącego niedbalstwa, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3.
 3. Usługodawca oświadcza, że radcy prawni i adwokaci, za pomocą których świadczone są Usługi, posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody mogące wyniknąć z ich działań dla Klienta.
 4. Klient oświadcza, że jest świadomy faktu, że oferowane usługi są wynikiem indywidualnej analizy i interpretacji dokonanej na podstawie przedstawionych przez Klienta informacji i przesłanych dokumentów. Klient oświadcza również, że jest świadomy, że w polskim ustawodawstwie nie ma istnieje jednolity i powszechnie obowiązujący sposób wykładni i interpretacji przepisów prawnych.
 5. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy o zmianie danych osobowych, m.in. adresu mailowego, na który wysyłana jest korespondencja. W razie braku powiadomienia, uznaje się, że wiadomości wysłane na poprzedni adres e-mail zostały otrzymane przez Klienta.
 6. Klient po skorzystaniu z usługi oferowanej w Serwisie, może dobrowolnie wystawić opinię. Wystawiając opinię wyraża zgodę na jej publikację w Serwisie.
 7. Usługodawca decyduje, czy opinia zostanie opublikowana na stronie Serwisu.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wystawioną przez Klienta opinię.
 9. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na opublikowanie przez Usługodawcę w Serwisie treści przesłanego zagadnienia prawnego oraz treści otrzymanej usługi, przy czym Usługodawca dokona takich zmian w treści zagadnienia prawnego oraz treści wykonanej usługi, żeby niemożliwa była identyfikacja Klienta.

§ 7
Ochrona danych osobowych, Polityka Cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz polityka cookies dotyczące świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu dostępne są na stronie internetowej http://e-pomocprawna.pl/polityka-prywatnosci/

§ 8
Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji usług świadczonych przez Usługodawcę należy kierować na adres mailowy _____________________.
 2. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 14 dni roboczych, a odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Klienta na adres mailowy, z którego wysłana została reklamacja.
 3. Odpowiedzialność Usługodawcy za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie usługi jest ograniczona do wysokości zapłaconego przez Klienta wynagrodzenia za realizację tej usługi, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3.
 4. Zapisu § 8 pkt. 3 nie stosuje się do konsumentów oraz sytuacji, w których niemożliwe jest ograniczenie odpowiedzialności z mocy prawa.
 5. Podstawą reklamacji nie mogą być wskazane poniżej okoliczności:
 6. Klient w wyniku wykonania Usługi uzyskał informację, że nie można jednoznacznie rozwiązać jego problemu, z uwagi na brak jednolitej wykładni prawa oraz jej interpretacji.
  b. Wynik świadczonej Usługi został przekazany z opóźnieniem, jednak po wcześniejszym zaakceptowaniu przez Klienta nowego terminu jej udzielenia.
 7. Brak rozpatrzenia reklamacji we wskazanym w ust. 2 terminie, nie oznacza jej uznania przez Usługodawcę.
 8. Po uzyskaniu odpowiedzi na reklamację, Klient w terminie 7 dni od jej otrzymania, zobowiązany jest do wskazania, czy akceptuje rozwiązanie zaproponowane przez Usługodawcę.
 9. W razie upływu tego terminu i braku odpowiedzi Klienta, uznaje się, że rozwiązanie zostało przez niego zaakceptowane.

§ 9
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania go na stronie serwisu http://e-pomocprawna.pl/oferta/prawo-oswiatowe/ i, obok Szczegółowej Specyfikacji usługi, stanowi integralną część umowy zawieranej z Klientem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.
 3. Klient ma możliwość odczytania, odtwarzania i utrwalenia treści regulaminu w każdej chwili i w każdy możliwy sposób.
 4. Usługodawca i Klient zobowiązani są do zachowania poufności, w związku z realizacją Usług i w związku z przekazanymi sobie wzajemnie informacjami i dokumentami. Treść zrealizowanej usługi nie może być udostępniana przez Klienta osobom trzecim. Usługodawca oświadcza, że radcy prawni i adwokaci, za pomocą których świadczone są Usługi, są zobowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej w stosunku do wszelkich informacji uzyskanych od Klienta w związku ze świadczeniem pomocy prawnej.
 5. W razie uznania nieważności któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i obowiązują Usługodawcę i Klienta.
 6. Regulamin może ulec zmianie. Klienta obowiązują te zmiany regulaminu, o których został poinformowany i mógł się z nimi zapoznać.
 7. Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych z realizacji usług jest prawo polskie.

 

Załącznik nr 1
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(w razie chęci odstąpienia od umowy, proszę o wypełnienie i odesłanie formularza)

 

………………………………………….
(miejscowość, data)

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
(imię i nazwisko oraz
dane adresowe Klienta)

LEXBRIDGE Groński Adwokaci
i Radcowie Prawni
spółka komandytowa
ul. Zaolziańska 4
53-334 Wrocław

 

 

Ja, niżej podpisany/a……………………………………………. (imię i nazwisko Klienta) niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy świadczenia usługi zawartej dnia ……………………………., dotyczącej ………………………………………………………………. (opis na czym miała polegać usługa).

 

 

………………………………………………
(czytelny podpis Klienta)