Instrukcje pracodawcy dla pracownika dotyczące stanu zagrożenia COVID-19

Instrukcje pracodawcy dla pracownika dotyczące stanu zagrożenia COVID-19

95,00 

Opis produktu

Dokument do pobrania przedstawiający instrukcje oraz wskazówki pracodawcy dla pracownika w czasie epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19. Dokument zawiera prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracowników związane z koniecznością spełniania warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w sytuacji zagrożenia COVID-19.

Treść

W dokumencie zostały opisane wytyczne i instrukcje, które określają szczególną organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracowników. Załącznik do dokumentu stanowi oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z treścią instrukcji.

Dane techniczne

  • Instrukcje (5 stron) + Załącznik (1 strona)
  • Format: plik do pobrania w 2 formatach – jako docx (plik Worda) i pdf
  • Sposób przekazania: dokument do pobrania po uiszczeniu opłaty

Opis

Szczegółowa specyfikacja usługi

Zakres usługi pt. Instrukcje pracodawcy dla pracownika dotyczące stanu zagrożenia COVID-19

Dokument do pobrania zawiera instrukcje oraz wskazówki pracodawcy dla pracownika w czasie epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19. Jest to dokument wewnętrzny stanowiący procedurę organizacji pracy w okresie epidemii i zagrożenia epidemicznego – wymagany przez wytyczne GIS, MEN i MZ.

Dokument zawiera prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracowników związane z koniecznością spełniania warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w sytuacji zagrożenia COVID-19 oraz przewiduje skutki nieprzestrzegania wdrażanych procedur.

Usługa nie obejmuje m.in.:
  • Udzielania wyjaśnień co do treści, sposobu wykorzystania itp. udostępnionego dokumentu.
  • Pomocy w uzupełnianiu udostępnionego dokumentu.
  • Przygotowania pism lub reprezentacji w postępowaniach wszczętych lub mogących być potencjalnie wszczętych wskutek wykorzystania udostępnionego dokumentu.
Dane techniczne
  • Instrukcje (5 stron) + Załącznik (1 strona)
  • Format: plik do pobrania w 2 formatach – jako docx (plik Worda) i pdf
  • Sposób przekazania: dokument do pobrania po uiszczeniu opłaty
Zastrzeżenia prawne

Udostępniany dokument stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.). Pełnię autorskich praw majątkowych do utworu posiada spółka LEXBRIDGE Groński Adwokaci i Radcowie Prawni sp.k. we Wrocławiu. Udostępnienie dokumentu oznacza udzielenie Klientowi licencji niewyłącznej na korzystanie z utworu na następujących polach eksploatacji: zapis w pamięci komputera, kopiowanie, wykorzystanie na użytek własny w celu zgodnym z treścią danego dokumentu. Licencja nie uprawnia do: udostępniania utworu w Internecie, udostępniania zidentyfikowanym lub niezidentyfikowanym osobom trzecim bez pisemnej zgody autora, ingerencji w treść utworu (poza dodaniem treści w miejscach wskazanych lub dodaniem nowych treści według uznania licencjobiorcy).

Udostępniony dokument stanowi odzwierciedlenie stanowiska prawników Kancelarii co do wymaganej lub pożądanej treści dokumentu. Istnieje zatem ryzyko, że inne zapatrywanie co do słuszności argumentacji, stanowiska wyrażonego w treści dokumentu, bądź sposobu wykładni przepisów prawa, do których odnosi się dokument wyrażą sądy i inne organy (w tym organy administracji publicznej).